Tertipli ve Düzenli Yaşamak
Resulullah mescitte idi. İçeri saçı sakalı dağınık bir adam girdi.
Resulullah eliyle ona, saçını ve sakalını düzelterek gelmesi için
dışarıya çıkmasını işaret etti. Adam da saçını sakalını düzelttikten
sonra gelince Resûlullah (onu göstererek) "Herhangi birinizin ... saçı
başı dağınık bir hâlde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değil mi?"
buyurdu. ( Muvatta, Şa'r, 2)

Yüce Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır.
Kendisi güzel olup güzeli seven Rabb’imiz, yarattığı
en güzel varlık olan insanın tavrının sözlerinin ve davranışlarının güzel olmasını istemiştir.
Tarih boyunca, insan hep güzelliği aramış, onun peşinden gitmiştir. Tabiattaki güzelliklerden yola çıka-rak güzel şeyler ortaya koymaya çalışmıştır. Bunun sonucu olarak da medeniyetler ortaya çıkmıştır.
Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) Müslümanlar için en güzel rol modeldir.
“Güzel insan kimdir?” sorusunun cevabıen açık biçimde onun hayatında ortaya çıkmıştır. Güzel ahlakı
tamamlamak için gönderilmişbir elçi olarak sözlerin, tavır ve davranışların hep en güzelini sergilemiştir.
İslam’ın güzellik anlayışı, temelini “Allah güzeldir, güzel olanısever.” ilkesinden almıştır. Bu ilkeden
hareketle müminler, rol modelleri olan Hz. Peygamberin örnekliğinde, tertip ve düzen içinde yaşamaya,
söz ve davranışlarınıgüzelleştirmeye çabalamıştır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), temiz, tertipli ve düzenli olmaya özen gösterirdi. Elbisesinin temiz
olmasına önem verirdi, dağınıklıktan hoşlanmazdı. Sahabeden biri şöyle anlatıyor:
“Bir gün dağınık bir kıyafetle Peygamberimizin ziyaretine gitmiştim.
Beni bu şekilde gören Efendimiz sordu:
“Senin malın mülkün var mı?”
“Evet, var ya Resulallah!” dedim.
“Ne gibi malların var?” dedi. Ben de;
“Allah bana deve, koyun, at sürüleri, arpa ve buğday
harmanlarıihsan etmiştir” dedim. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz, “Allah sana mal mülk
ihsan etmişse onun nimetinin ve ikramının
eseri üzerinde görünsün.” buyurdu.
Peygamberimizin giyecekle ilgili tutu-munu temizlik, tertiplilik, estetiği gözetme,
kaynaklar:1 Tin suresi, 4
2 Ebu Davud, Libas, 14

1. Tertipli ve Düzenli Yaşamak
Resulullah mescitte idi. İçeri saçısakalıdağınık bir adam girdi.
Resulullah eliyle ona, saçınıve sakalınıdüzelterek gelmesi için
dışarıya çıkmasınıişaret etti. Adam da saçınısakalınıdüzelttikten
sonra gelince Resûlullah (onu göstererek) "Herhangi birinizin ... saçı
başıdağınık bir hâlde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değil mi?"
buyurdu.
kaynak: ( Muvatta, Şa'r, 2)
sadelik ve ihtiyacıkarşılama olarak ifade etmek mümkündür. O, bir keresinde; “Kalbinde zerre kadar kibir
bulunan kişi cennete giremeyecektir.” buyurmuştu. Kendisine; “İnsan elbisesinin güzel olmasınıistiyor”
diyen birine Peygamberimiz, “Allah güzeldir, güzelliği sever; kibir, hakkıkabul etmemek, insanlarıküçük
görmektir.” (Müslim, İman, 147) cevabınıvermiştir. Efendimiz, kılık kıyafetin temiz ve düzenli olmasının
yanında, insanın yaşadığımekânların da tertipli ve düzenli olmasınıarzu etmiştir.
Peygamberimiz, evde, işte,
camide vb. yerlerde tertip ve düzen
içinde hareket edilmesini isterdi.
Bir keresinde bir cenaze merasimi-ne katılmıştı. Cenazenin toprağa
verilme işlemi sırasında, kabirde
bir hata olduğu fark edildi. Bir taraf
eğri görünüyordu. Peygamberimiz,
bunun hemen düzeltilmesini istedi.
Orada bulunanlar “Bu durum ölüyü
rahatsız mıeder.” diye sordular.
Peygamberimiz onlara, “Hayır böyle
şeyler ölüyü ne sıkar, ne de rahatlık
verir. Fakat bu sağolanların gözüne
güzel görünmesi için gereklidir.” diye cevap verdi.

Hz. Peygamberin ashabından olan Numan b. Beşîr, Peygamberimizin tertip ve düzen konusundaki
hassasiyetini şöyle ifade etmektedir: “Peygamber (s.a.) bizi saflarda ok gibi düzene sokardı. Her konuda
olduğu gibi saf düzeninde de ayrılığa düşmeyin ki kalpleriniz de birbirinize karşıdeğişmesin. Çarşıve pa-zarlardaki kargaşadan da sakının” (Tirmizi, Salat, 54). Namazlarda tertip ve düzene sıklıkla vurgu yapan
Efendimiz bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurmaktadır: “Düzensiz durmayınız. Sonra kalpleriniz de
düzensizliğe düşer.
Peygamber Efendimiz, günlük hayatın gerektirdiği faali-yetleri yerine getirirken, belli bir tertip ve düzen içersinde
olunmasınıarzu ederdi. Örneğin, yemeğe besmeleyle
başlanılmasını, yemeğin sağelle ve önünden yenilmesini
emrederdi. “Ebu Seleme’nin oğlu Ömer, Resulullah’ın ya-nına girmişti. Efendimiz, o anda yemek yiyordu. Resulul-lah, çocuğa: “Yaklaş, bismillah de, sağelinle ve önünden
ye.” buyurdular (Tirmizi, Et’ime, 47). Yine konuyla ilgili şu
hadis de yemek yerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini
kaynak: 3 Abdurrezzak, Musannef, III, 508; Algül, Hüseyin, Peygamberimizin Şemaili Ahlak ve Adabı, s. 40-41.
çok güzel bir biçimde ifade etmektedir: “İkrâşb. Züeyb anlatıyor; (Bir defa) Peygamber (s.a.)’e, içinde
bol miktarda tirit bulunan büyük bir çanak getirildi. Biz de (çanağa yönelip) ondan yemeye başladık. Ben
elimi düzensiz biçimde çanağın her tarafına soktum. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.) : Yâ İkrâş, tek bir
yerden (sana en yakın taraftan) ye. Çünkü bu, tek bir çeşit yemektir (her tarafıaynıdır), buyurdu. Sonra
bize, içinde çeşitli yaşve kuru hurma çeşitleri bulunan bir tabak getirildi. Bu sefer Resulullah (s.a.) ‘in eli
tabakta dolaştı(yani tabağın muhtelif yerlerinden hurmalar aldı) ve: Ya İkrâş, dilediğin taraftan ye. Çünkü
tabaktakiler aynıçeşit yemek değildir, buyurdu” (İbn Mâce, Et’ime, 11).
Toplumsal bir varlık olan insanın, diğer insanlarla birlikte yaşayabilmesi için özel hayatın gizliliği prensi-bine uygun davranılmasıgerekmektedir. Başkalarının özel hayatına saygı, Peygamber Efendimizin önem
verdiği konulardan biridir.
Bir adam izni olmadan Resulullah Efendimizin evinin içine bakmıştı. Adamın bu davranışınıfark eden
Peygamber Efendimiz, onun bu davranışın-dan hoşlanmadığınıaçıkça beyan ederek,
“İzin istemek, evin içerisi görülmesin diye
emredilmiştir.” (Müslim, Âdâb, 40, 41) buyur-muşve izin istemeden evlere girilmemesini,
evin içini görecek kadar yaklaşılmamasını
istemiştir.
Peygamberimiz yolculuğa çıkan as-haptan bir gruba rastladıve onlara hitaben
şöyle buyurdu: “Sizler kardeşlerinizin yanına
varacaksınız; binek hayvanlarınızıdüzene
koyunuz, elbiselerinize çeki düzen veriniz!
Çünkü Allah çirkin görünüşü ve kötü sözü
sevmez.”

kaynak: (Ebu Davud, Libâs, 25).
Peygamber Efendimiz gerek bireysel ge-rekse toplumsal hayatımızda tertip ve düzen
içinde yaşamamızıistemiştir. Onun yaşan-tısıve ondan bize aktarılan güzel sözleri,
medeni bir hayat sürmek isteyen kişi ve toplumlar için bu konuda en güzel örnektir.
Peygamber Efendimiz evlere girmek için izin hususunda; “İzin istemek üç defadır.
İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.” (Buhârî, İsti'zân, 13) buyurmuştur.

Bir adam izni olmadan Resulullah Efendimizin evinin içine bakmıştı. Adamın bu davranışınıfark eden
Peygamber Efendimiz, onun bu davranışın-dan hoşlanmadığınıaçıkça beyan ederek,
“İzin istemek, evin içerisi görülmesin diye
emredilmiştir.” (Müslim, Âdâb, 40, 41) buyur-muşve izin istemeden evlere girilmemesini,
evin içini görecek kadar yaklaşılmamasını istemiştir.
Peygamberimiz yolculuğa çıkan as-haptan bir gruba rastladıve onlara hitaben
şöyle buyurdu: “Sizler kardeşlerinizin yanına
varacaksınız; binek hayvanlarınızıdüzene
koyunuz, elbiselerinize çeki düzen veriniz!
Çünkü Allah çirkin görünüşü ve kötü sözü
sevmez.” kaynak: (Ebu Davud, Libâs, 25).
Peygamber Efendimiz gerek bireysel ge-rekse toplumsal hayatımızda tertip ve düzen
içinde yaşamamızıistemiştir. Onun yaşan-tısıve ondan bize aktarılan güzel sözleri,
medeni bir hayat sürmek isteyen kişi ve toplumlar için bu konuda en güzel örnektir
islamrehberin.com
Mü'minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.{Hucurat süresi 10. Ayeti }Gul

Resim